MNS 6882 : 2020

Олон толгойт байцай /Брюссель/. Техникийн ерөнхий шаардлага

Хамрах хүрээ

Энэхүү стандарт нь шинэ ургацын болон хадгалсан олон толгойт байцай (Brassica oleracea L. var. gemmifera DC)-ны чанар, аюулгүй байдлын үзүүлэлтийг тогтоох, шалгах, савлах, хаяглах, хадгалах, тээвэрлэхэд хамаарна. (А.1-р зураг)

Баталсан огноо: 2020-12-30 Мөрдөж эхэлсэн огноо: 2021-06-01
Ангилал: | 67.080.20 Ногоо, ногоогоор хийсэн бүтээгдэхүүн |
Төлөв: Шинээр батлагдсан стандарт