MNS 6881 : 2020

Бээжин байцай. Техникийн ерөнхий шаардлага

Хамрах хүрээ

Энэхүү стандарт нь шинэ ургацын бээжин байцай (Brassica rapa subsp. pekinensis)- ны чанар, аюулгүй байдлын үзүүлэлтийг тогтоох, шалгах, савлах, хаяглах, хадгалах, тээвэрлэхэд хамаарна. (А.1-р зураг)

Баталсан огноо: 2020-12-30 Мөрдөж эхэлсэн огноо: 2021-06-01
Ангилал: | 67.080.20 Ногоо, ногоогоор хийсэн бүтээгдэхүүн |
Төлөв: Шинээр батлагдсан стандарт