MNS ISO 1 : 2021

Бүтээгдэхүүний геометр тодорхойлолт (БГТ). Геометрийн ба хэмжээсний шинж чанарын тодорхойлолтод ашиглах эталон жишиг температур

Хамрах хүрээ

Энэ олон улсын стандартаар жишиг температур болон эталон жишиг температурын талаарх ойлголтыг тодорхойлж, объектын геометрийн ба хэмжээсний шинж чанарын тодорхойлолтод ашиглах эталон жишиг температурын утгыг тогтооно. Геометрийн болон хэмжээсний шинж чанарт ажлын бэлдцийн хэмжээ, байрлал, чиглэл (өнцөг), хэлбэр, гадаргуугийн өнгөлгөө зэрэг хамаарна. Энэ олон улсын стандарт нь шалгалт тохируулга ба баталгаажуулах хэмжигдэхүүний тодорхойлолтод мөн адил хамаарна.

Баталсан огноо: 2021-03-03 Мөрдөж эхэлсэн огноо: 2021-03-09
Ангилал: | 17.040.01 Шугам, өнцгийн хэмжилтийн нийтлэг асуудал |
Төлөв: Шинэчлэгдсэн стандарт