MNS ISO 128-22 : 2004

Техникийн зураг - Дүрслэх ерөнхий зарчим 22-р бүлэг: Заалт ба зүүлт шугам татах, хэрэглэх үндсэн журам

Хамрах хүрээ

Энэхүү ISO 128-22 стандартад заалт, зүүлт шугамыг дэлгэрэнгүй дүрслэх, татах ба техникийн бүх төрлийн зурагт заавар бичихэд тэдгээрийг хэрэглэх ерөнхий дүрэм хамаарагдсан байна.

Баталсан огноо: 2004-05-27 Мөрдөж эхэлсэн огноо: 2004-09-01
Ангилал: | 01.100.01 Техникийн зургийн нийтлэг асуудал |
Төлөв: Шинээр батлагдсан стандарт