MNS ISO 16654 : 2020

Хүнс ба малын тэжээлийн микробиологи. Escherichia coli О157-г илрүүлэх ерөнхий арга

Хамрах хүрээ

Энэхүү стандарт нь Escherichia coli O157-ийг илрүүлэх аргыг заана. Танилцуулгад дурдсан хязгаарлалтыг харгалзан энэхүү олон улсын стандартыг хүний хэрэгцээнд зориулагдсан бүтээгдэхүүн болон малын тэжээлд хэрэглэнэ.

Баталсан огноо: 2020-12-30 Мөрдөж эхэлсэн огноо: 2021-02-09
Ангилал: | 07.100.30 Хүнсний микробиологи |
Төлөв: Шинээр батлагдсан стандарт