MNS EN 13814-3 : 2020

Тоглоомын төхөөрөмж, тоглоомын хөсгийн аюулгүй байдал. 3 дугаар хэсэг: Зураг төсөл боловсруулах, үйлдвэрлэх, ажиллуулах, ашиглах явцад үзлэг хийхэд тавих шаардлага

Хамрах хүрээ

EN 13814-ийн энэхүү хэсэг нь MNS EN 13814-1, MNS EN 13814-2 стандартын дагуу хүүхдийн тоглоомын төхөөрөмжийн загвар зохион бүтээх, үйлдвэрлэх, ажиллуулах, ашиглах явцад бие даасан хяналт шалгалтад тавих шаардлагыг тодорхойлно. Дараах текстийн хэсэгчилсэн болон бүрэн агуулга нь энэхүү баримт бичгийн шаардлагыг хангасан гэж үзэж болно. Огноотой эшлэлийн хувьд зөвхөн дурдсан хувилбар л хамаарна. Харин огноогүй эшлэлийн хамгийн сүүлийн хувилбар (үүнд нэмэлт өөрчлөлт орсон) хамаарна.

Баталсан огноо: 2020-12-31 Мөрдөж эхэлсэн огноо: 2021-02-05
Ангилал: | 97.200.40 Тоглоомын талбай |
Төлөв: Шинээр батлагдсан стандарт