MNS ISO MNS ISO 31000 : 2020

Эрсдэлийн менежмент Удирдамж

Хамрах хүрээ

Энэхүү стандартад байгууллагын өмнө тулгарч буй эрсдэлийг хэрхэн удирдах талаар удирдамжийг өгсөн болно. Аливаа байгууллага, түүний төлөв байдалд тохируулан эдгээр удирдамжийг хэрэглэнэ. Энэхүү стандарт нь аливаа салбарын онцлог шинж чанараас үл хамааран бүх төрлийн эрсдэлийг удирдах нийтлэг хандлагыг бий болгоно. Энэхүү стандартыг байгууллагын хөгжлийн бүх үед шийдвэр гаргах түвшинд бүх үе шатанд аливаа үйл ажиллагаанд ашиглах боломжтой.

Баталсан огноо: 2020-11-17 Мөрдөж эхэлсэн огноо: 2020-11-17
Ангилал: | 03.100.01 Компанийн зохион байгуулалт ба менежментийн нийтлэг асуудал. |
Төлөв: Шинэчлэгдсэн стандарт