MNS 6862 : 2020

Сарнайн төрлийн ургамлыг тарих, арчлахад тавих шаардлага

Хамрах хүрээ

2.1 Энэхүү стандарт нь Хот, суурин газрын нийтийн эзэмшил, хязгаарлагдмал хэрэгцээний болон тусгай зориулалтын ногоон байгууламжийн талбайг нэмэгдүүлэхэд Сарнайн төрлийн (Rosa acicularis Lindl., R.baitagensis Kamelin & Gubanov, R.beggeriana Schrenk, R.davurica Pall, R.laxa Retz, R.oxyacantha Bieb, R.platyacantha Schrenk, R.xanthina Lindl, R.sherardii Davies, R.rugosa з эрэг ургамлыг тарьж арчлахад хамаарна. 2.2 Энэхүү стандартыг цэцэрлэгжүүлэлтийн үйл ажиллагаа эрхэлдэг аж ахуйн нэгж, байгууллага, иргэн хэрэглэнэ.

Баталсан огноо: 2020-07-31 Мөрдөж эхэлсэн огноо: 2020-11-04
Ангилал: | 65.020.40 Моджуулах ба модны аж ахуй |
Төлөв: Шинээр батлагдсан стандарт