MNS 6863 : 2020

Голтборын төрлийн ургамлыг тарих, арчлах. Техникийн шаардлага

Хамрах хүрээ

2.1 Энэхүү стандарт нь Хот, суурин газрын нийтийн эзэмшил, хязгаарлагдмал хэрэгцээний болон тусгай зориулалтын ногоон байгууламжийн талбайг нэмэгдүүлэхэд Голтборын төрлийн (Syringa emodii Wale.ex. Gdon, S.josikaea Jac. fil. ex. Rchb, S.komarovii C.K. Schneid, S.reflexa Schneid, S.sweginzowii Kochne et Lingelsh, S.wolfii C.K. Schned, S.vulgaris L, S.villosa Vahl, S.velutina Kom, S.henryi Scneid, S.oblata Lindl, S.oblata var alba, S.pubescens ssp microphylla, S.oblata ssp.dilatata) з эрэг ургамлыг тарьж арчлахад хамаарна. 2.2 Энэхүү стандартыг цэцэрлэгжүүлэлтийн үйл ажиллагаа эрхэлдэг аж ахуйн нэгж, байгууллага, иргэн хэрэглэнэ.

Баталсан огноо: 2020-07-31 Мөрдөж эхэлсэн огноо: 2020-11-04
Ангилал: | 65.020.40 Моджуулах ба модны аж ахуй |
Төлөв: Шинээр батлагдсан стандарт