MNS 6845 : 2020

Барилгын гаднах ажлын байрны гэрэлтүүлэг. Техникийн шаардлага

Хамрах хүрээ

Энэхүү стандартаар барилгын гаднах ажлын байрны гэрэлтүүлгийн төсөл гүйцэтгэх, өөрчлөн зохион байгуулах болон гэрэлтүүлгийн төхөөрөмжийн ашиглалтын үед мөрдөх гэрэлтүүлгийн хэм хэмжээ, хэмжих аргыг тогтооход хамаарна. Энэхүү стандартаар тогтоосон гэрэлтүүлгийн норм нь барилгын гаднах ажлын байранд аюулгүй, тав тухтай хөдөлмөрлөх нөхцлийг хангана.

Баталсан огноо: 2020-06-30 Мөрдөж эхэлсэн огноо: 2020-07-20
Ангилал: | 91.160.20 Гадна талын гэрэлтүүлэг |
Төлөв: Шинээр батлагдсан стандарт