MNS ISO 817 : 2020

Хөргөх бодис - Тэмдэглэгээ ба аюулгүй байдлын ангилал

Хамрах хүрээ

Энэхүү олон улсын стандарт нь хөргөх бодисын тэмдэглэгээний нэгдмэл системийг тогтооно. Мөн хоруу чанар ба шатамхай чанарын өгөгдөлд үндэслэн хөргөх бодисын аюулын ангиллын системийг бүрдүүлэх, хөргөх бодисын концентрацийн хязгаарыг тодорхойлно. Одоогоор мэдэгдэж байгаа өгөгдөлд үндэслэн хөргөх бодисын тэмдэглэгээ, аюулын ангилал ба хөргөх бодисын концентрацийн хязгаарыг хүснэгтэд заасан.

Баталсан огноо: 2020-07-01 Мөрдөж эхэлсэн огноо: 2020-07-06
Ангилал: | 71.100.45 Хөргөх ба хөлдөлтийн эсрэг бодис |
Төлөв: Шинээр батлагдсан стандарт