MNS 6852 : 2020

Зөгийн аж ахуйд хэрэгжүүлэх “Хөдөө аж ахуйн зохистой дадал” (ХААЗД). Ерөнхий шаардлага

Хамрах хүрээ

2.1 Зөгийн аж ахуй эрхлэгчид, хөдөө аж ахуйн зохистой дадлын тогтолцоонд хяналт тавих эрх бүхий байгууллага, тохирлын үнэлгээний байгууллагад хамаарна. 2.2 Энэхүү стандартыг зөгийн аж ахуй эрхлэгчид, зөгийчид, зөгийн бүтээгдэхүүн үйлдвэрлэгчид, хөдөө аж ахуйн зохистой дадлын тогтолцоог хэрэгжүүлэх аж ахуйн нэгж, байгууллага хэрэглэнэ.

Баталсан огноо: 2020-07-07 Мөрдөж эхэлсэн огноо: 2020-07-07
Ангилал: | 65.140 Зөгийн аж ахуй |
Төлөв: Шинээр батлагдсан стандарт