MNS ISO 5149-3 : 2020

Хөргөлтийн систем ба дулааны насос – Аюулгүй байдал ба хүрээлэн буй орчны шаардлага – 3-р хэсэг:Суурилуулалтын талбай

Хамрах хүрээ

ISO 5149 стандартын энэ хэсгийг суурилуулалтын талбай (үйлдвэрийн байр ба үйлчилгээ)-д хэрэглэх боломжтой. Энэ нь хөргөлтийн систем болон түүний туслах төхөөрөмжид шаардагдах боломжтой гэхдээ түүнтэй шууд холбогдолгүй талбайн аюулгүй байдалд тавих шаардлагыг тусгана. ISO 5149 стандартын энэ хэсгийг шинэ хөргөлтийн систем, одоо ажиллаж байгаа системийн өргөтгөл ба өөрчлөлт болон өөр талбайд шилжүүлэх ба ажиллуулах гэж буй ашиглалтын системд хэрэглэх боломжтой.

Баталсан огноо: 2020-06-16 Мөрдөж эхэлсэн огноо: 2020-06-13
Ангилал: | 27.080 Дулааны шахуурга | 27.200 Хөргөх технологи |
Төлөв: Шинээр батлагдсан стандарт