MNS ASTM D 6690 : 2006

Бетон хучилтын хэв гажилтын заадас болон асфальтбетоны хагарал нөхөх халуун нөхөөс. Техникийн шаардлага

Хамрах хүрээ

Энэ техникийн шаардлага нь бетон хучилтын хэв гажилтын заадас, асфальтбетон хучилтын хагарал нөхөх халуун нөхөөсний материалд хамаарна. СИ системийн нэгжээр илэрхийлэгдсэн хэмжигдэхүүнийг стандарт нэгж гэж үзнэ. Энэ техникийн шаардлага нь автомашин болон онгоцны засварын газар, шатахуун юүлэх талбайн нефть бүтээгдэхүүн асгарснаас болж эвдэрсэн бетон, асфальтбетон хучилтанд хамаарахгүй

Баталсан огноо: 2006-11-30 Мөрдөж эхэлсэн огноо: 2006-12-01
Ангилал: | 93.080.20 Авто замын байгууламжийн материал |
Төлөв: Шинээр батлагдсан стандарт