MNS 6368 : 2012

Зохицуулах үйлчилгээтэй хүнс. Артишокийн ундаа. Техникийн ерөнхий шаардлага

Хамрах хүрээ

Энэхүү стандарт нь Артишок (Cynara scolymus.L) –ийн ундааг үйлдвэрлэх, савлах, хаяглах, хадгалах, тээвэрлэх шалгаж хүлээн авахад хамаарна.

Баталсан огноо: 2012-12-21 Мөрдөж эхэлсэн огноо: 2013-04-21
Ангилал: | 67.270 Зохицуулах үйлчилгээтэй хүнс |
Төлөв: Шинээр батлагдсан стандарт