MNS ISO 128-21 : 2004

Техникийн зураг. Дүрслэлийн ерөнхий зарчим. 21-р хэсэг: Комьютерийн CAD системээр шугамыг зурах

Хамрах хүрээ

MNS ISO 128-20 стандартад заасны дагуу эдгээр шугамын элементүүдийн үргэлжлээгүй шугамын хамгийн чухал үндсэн төрлийг тооцоолон бодож ISO 128-ын 21-р хэсэгт заасан болно.

Баталсан огноо: 2004-05-27 Мөрдөж эхэлсэн огноо: 2004-09-01
Ангилал: | 01.100.01 Техникийн зургийн нийтлэг асуудал | 35.240.10 Компьютер ашигласан дизайн (CAD) |
Төлөв: Шинээр батлагдсан стандарт