MNS JIS G 2079 : 2005

Металлын үйлдвэрлэл. Металлын гадаргуугын боловсруулалтын нэр томъѐо, тодорхойлолт

Хамрах хүрээ

Энэхүү Олон Улсын стандартаар гадаргыг боловсруулах төрөл бүрийн процесст хамаа-рах түгээмэл зарим нэр томъѐог тодорхойлов. Энд оруулсан нэр томъѐонууд нь бүрэн биш бөгөөд зөвхөн тухайн процессуу-дын хоорондох нарийн ялгааг гаргаж тодорхой-лоход шаардлагатай гэж үзсэн нэр томъѐог оруулсан болно.

Баталсан огноо: 2005-09-15 Мөрдөж эхэлсэн огноо: 2005-10-01
Ангилал: | 77.140.65 Ган утас, утсан татлага ба холбох гинж |
Төлөв: Шинээр батлагдсан стандарт