MNS ISO 128-20 : 2003

Техникийн зураг. Дүрслэлийн ерөнхий зарчим. 20-р хэсэг: Зураасны үндсэн тэмдэглэгээ

Хамрах хүрээ

ISO 128 стандартын энэ хэсэг нь техникийн зураг, диаграмм, план, газрын зурагт хэрэглэгдэх зураасуудыг зурах ерөнхий зарчмаас гадна зураасуудын төрөл, хэлбэр загваруудыг зааж тогтооход хамаарна.

Баталсан огноо: 2003-05-29 Мөрдөж эхэлсэн огноо: 2003-06-15
Ангилал: | 01.100.01 Техникийн зургийн нийтлэг асуудал |
Төлөв: Шинээр батлагдсан стандарт