MNS 5118 : 2002

Ортудент бэлдмэл. Техникийн шаардлага

Хамрах хүрээ

Ортудент бэлдмэл. Техникийн шаардлага

Баталсан огноо: 2002-03-18 Мөрдөж эхэлсэн огноо: 2002-04-01
Ангилал: | 11.120.10 Эмийн хэрэгсэл |
Төлөв: Шинээр батлагдсан стандарт