MNS 4691 : 1998

Бутапсин тосон түрхлэг

Хамрах хүрээ

Энэ станарт нь “ Бутапсин ” тосон түрхлэгийг найруулах, шалгаж, хүлээн авах, хадгалах, тээвэрлэхэд хамаарна

Баталсан огноо: 1998-12-17 Мөрдөж эхэлсэн огноо: 1999-01-01
Ангилал: | 11.120.10 Эмийн хэрэгсэл |
Төлөв: Шинээр батлагдсан стандарт