MNS 4202 : 1994

Үрэл. Цинаспол 0,4 г.

Хамрах хүрээ

Энэ улсын стандартыг зөрчвөл хуудийн хариуцлага хүлээлгэнэ. Энэ улсын стандартаар Цинаспол 0.4гр үрлэн эмийг үйлдвэрлэх, шалгаж хүлээн авах, савлах, хаяглах, хадгалах, тээвэрлэхэд тавих үндсэн шаардлагыг тогтооно. Энэ техникийн нөхцөлийг эм биобэлдмэл үйлдвэрлэдэг эрх бүхий байгууллага, албан тушаалтан мөрдөнө.

Баталсан огноо: 1994-01-01 Мөрдөж эхэлсэн огноо: 1994-01-01
Ангилал: | 11.120.10 Эмийн хэрэгсэл |
Төлөв: Шинээр батлагдсан стандарт