MNS 6364 : 2013

Хамгаалагдсан электрон шуудангийн үйлчилгээний интерфейс

Хамрах хүрээ

Энэ стандартаар электрон шуудангийн үйлчилгээний аюулгүй байдлын интерфейсийн технологи ажиллагаа, техникийн үзүүлэлтэд тавих шаардлагыг тогтоосон.

Баталсан огноо: 2013-01-31 Мөрдөж эхэлсэн огноо: 2013-02-08
Ангилал: | 03.240 Шуудангийн үйлчилгээ | 43.060.30 Хөргөх тогтолцоо. Тослох тогтолцоо |
Төлөв: Шинээр батлагдсан стандарт