MNS 5111 : 2006

Хаягийн хүргэлтэнд ашиглах шуудангийн хайрцаг

Хамрах хүрээ

Энэ стандартыг Монгол улсын нутаг дэвсгэрт шуудангаар үйлчлэгч, үйлчлүүлэгч, шуудангийн хайрцаг үйлдвэрлэгч болон барилга байгууламжийн зураг төсөл зохиох, барилга угсралтын ажил гүйцэтгэгчид мөрдөгдөнө. Энэ стандарт нь хаягийн хүргэлтэнд ашиглах шуудангийн хайрцагны төрөл, зориулалт, овор хэмжээ, түүнд тавих шаардлагыг тогтооно.

Баталсан огноо: 2006-12-21 Мөрдөж эхэлсэн огноо: 2006-12-21
Ангилал: | 03.240 Шуудангийн үйлчилгээ |
Төлөв: Шинээр батлагдсан стандарт