MNS 6360 : 2012

Хүнсний бүтээгдэхүүнд бензапирений агууламжийг тодорхойлох арга

Хамрах хүрээ

Энэхүү стандартыг хүнсний түүхий эд, боловсруулсан хүнсний бүтээгдэхүүн, амт оруулагч хүнсний нэмэлтүүдэд бензапирений агууламжийг тасалгааны болон нам температурт спектрофлуориметрийн болон өндөр мэдрэмжит шингэний хроматографийн аргаар тодорхойлоход ашиглана.

Баталсан огноо: 2012-12-20 Мөрдөж эхэлсэн огноо: 2013-01-04
Ангилал: | 67.040 Хүнсний бүтээгдэхүүний нийтлэг асуудал |
Төлөв: Шинээр батлагдсан стандарт