MNS 5110 : 2001

Нефтийн бүтээгдэхүүн-Битумын суналтыг тодорхойлох туршилт

Хамрах хүрээ

Энэ стандартаар нефтийн битумын суналт тодорхойлох аргыг тогтооно.

Баталсан огноо: 2001-12-20 Мөрдөж эхэлсэн огноо: 2002-02-01
Ангилал: | 71.100 Химийн үйлдвэрийн бүтээгдэхүүн | 75.100 Тослох материал, үйлдвэрийн тос, холбогдох бүтээгдэхүүн |
Төлөв: Шинээр батлагдсан стандарт