MNS 6356 : 2012

Мэдээлэл, шуудан, харилцаа холбооны хөдөлгөөнт салбар

Хамрах хүрээ

Энэ стандартаар Монгол Улсын алслагдсан аймгууд, дүүрэг, хороо, сум, багуудын хүн ам, байгууллагуудад мэдээлэл, шуудан, харилцаа холбоо, электрон худалдаа болон банк, санхүүгийн үйлчилгээг хүргэж, үйлчилгээний хамрах хүрээ, хүртээмжийг нэмэгдүүлэх зориулалттай ашиглах мэдээлэл, шуудан, харилцаа холбооны хөдөлгөөнт салбарт тавих ерөнхий шаардлагыг тогтоосон. Энэ стандартыг Монгол Улсын нутаг дэвсгэрт мэдээлэл, шуудан, харилцаа холбоо, электрон худалдаа болон банк, санхүүгийн үйлчилгээг хөдөлгөөнт салбараар үйлчлүүлэгчдэд хүргэх хуулийн этгээд, байгууллагын өдөр тутмын үйл ажиллагаанд мөрдөнө.

Баталсан огноо: 2012-12-20 Мөрдөж эхэлсэн огноо: 2012-12-25
Ангилал: | 03.240 Шуудангийн үйлчилгээ |
Төлөв: Шинээр батлагдсан стандарт