MNS 5481-4 : 2005

Эрүүлийг хамгаалах технологи - Хоёр туйлт сэтгэл цочирдлын эмгэгийн оношлогоо, эмчилгээ

Хамрах хүрээ

Энэхүү стандартыг Эрүүл Мэндийн тухай Монгол улсын хууль, Сэтгэцийн эрүүл мэндийн тухай Монгол улсын хууль болон Сэтгэцийн эрүүл мэнд үндэсний хөтөлбөрийн хүрээнд Сэтгэцийн эрүүл мэндийн тусламж, үйлчилгээ үзүүлж байгаа өмчийн бүх төрөл, хэлбэрийн эрүүл мэндийн байгууллагуудад ажиллаж буй эмч мэргэжилтнүүд үйл ажиллагаандаа дагаж мөрдөнө.

Баталсан огноо: 2005-09-16 Мөрдөж эхэлсэн огноо: 2005-10-01
Ангилал: | 11.020 Эрүүл мэндийн шинжлэх ухаан ба эмнэлгийн тусламжийн нийтлэг асуудал |
Төлөв: Шинээр батлагдсан стандарт