MNS 5481-3 : 2005

Эрүүлийг хамгаалах технологи - Оюуны хомсдолын оношлогоо, эмчилгээ

Хамрах хүрээ

Энэхүү стандартыг Эрүүл Мэндийн тухай Монгол улсын хууль, Сэтгэцийн эрүүл мэндийн тухай Монгол улсын хууль болон “Сэтгэцийн эрүүл мэнд үндэсний хөтөлбөр”- ийн хүрээнд Сэтгэцийн эрүүл мэндийн тусламж, үйлчилгээ үзүүлж байгаа өмчийн бүх төрөл, хэлбэрийн эрүүл мэндийн байгууллагуудад ажиллаж буй эмч мэргэжилтнүүд үйл ажиллагаандаа дагаж мөрдөнө.

Баталсан огноо: 2005-09-16 Мөрдөж эхэлсэн огноо: 2005-10-01
Ангилал: | 11.020 Эрүүл мэндийн шинжлэх ухаан ба эмнэлгийн тусламжийн нийтлэг асуудал |
Төлөв: Шинээр батлагдсан стандарт