MNS 5481- 2 : 2005

Эрүүлийг хамгаалах технологи – Шизофрени өвчний оношлогоо, эмчилгээ

Хамрах хүрээ

Энэхүү стандартыг Эрүүл Мэндийн тухай Монгол улсын хууль, Сэтгэцийн эрүүл мэндийн тухай Монгол улсын хууль болон “Сэтгэцийн эрүүл мэнд үндэсний хөтөлбөр”-ийн хүрээнд Сэтгэцийн эрүүл мэндийн тусламж, үйлчилгээ үзүүлж байгаа өмчийн бүх төрөл, хэлбэрийн эрүүл мэндийн байгууллагуудад ажиллаж буй эмч мэргэжилтнүүд үйл ажиллагаандаа дагаж мөрдөнө

Баталсан огноо: 2005-09-16 Мөрдөж эхэлсэн огноо: 2005-10-01
Ангилал: | 11.020 Эрүүл мэндийн шинжлэх ухаан ба эмнэлгийн тусламжийн нийтлэг асуудал |
Төлөв: Шинээр батлагдсан стандарт