MNS 5455-1 : 2005

Эрүүл мэндийг хамгаалах технологи - Хөнгөвчлөх тусламж, үйлчилгээ үзүүлэх байгууллагын бүтэц, үйл ажиллагаа

Хамрах хүрээ

Хөнгөвчлөх тусламж үйлчилгээ үзүүлдэг байгууллага, нэгжийг зохион байгуулах, үйл ажиллагааг стандартын дагуу үнэлэх, дүгнэлт өгөх, магадлан итгэмжлэхэд хэрэглэнэ

Баталсан огноо: 2005-05-26 Мөрдөж эхэлсэн огноо: 2005-06-15
Ангилал: | 11.020 Эрүүл мэндийн шинжлэх ухаан ба эмнэлгийн тусламжийн нийтлэг асуудал |
Төлөв: Шинээр батлагдсан стандарт