MNS 5421 : 2004

Эрүүлийг хамгаалах технологи - Цус цэвэршүүлэх эфферент эмчилгээ

Хамрах хүрээ

Энэхүү стандартыг Эрүүл мэндийн тухай Монгол Улсын хуулийн хүрээнд сэхээн амьдруулах, эрчимт эмчилгээний салбарт гадаад ба дотоод хордлоготой өвчтөнд эмнэлгийн тусламж, үйлчилгээ үзүүлж байгаа өмчийн бүх хэлбэрийн эрүүл мэндийн байгууллагуудад хийж гүйцэтгэнэ

Баталсан огноо: 2004-12-23 Мөрдөж эхэлсэн огноо: 2005-01-15
Ангилал: | 11.020 Эрүүл мэндийн шинжлэх ухаан ба эмнэлгийн тусламжийн нийтлэг асуудал |
Төлөв: Шинээр батлагдсан стандарт