MNS ISO 3475 : 2010

Цийр (Pimpinella anisum L)-ийн үрийн эфирийн тос.

Хамрах хүрээ

Энэхүү стандарт нь Таримал цийр (Pimpinella anisum L) –ийн үрийн эфирийн тосны чанарыг хянах, үнэлэх, эфирийн тосны шаардлагатай онцлог шинж чанарыг тусгасан.

Баталсан огноо: 2010-05-26 Мөрдөж эхэлсэн огноо: 2010-06-01
Ангилал: | 71.100.60 Байгалийн тос |
Төлөв: Шинээр батлагдсан стандарт