MNS 5634 : 2006

Гар урлал болон урлагийн зориулалттай зүйлс. Музейн үйл ажиллагаанд тавих шаардлага

Хамрах хүрээ

Энэхүү стандарт нь музейн үйл ажиллагаанд хамаарах бөгөөд музейн үйл ажиллагаа эрхлэх зөвшөөрөл олгох, тэдгээрийн түвшинг тогтооход хэрэглэнэ.

Баталсан огноо: 2006-06-29 Мөрдөж эхэлсэн огноо: 2006-07-01
Ангилал: | 97.195 Урлагийн ба гар урлалын зүйлс |
Төлөв: Шинээр батлагдсан стандарт