MNS ISO 3165 : 2007

Үйлдвэрлэлийн зориулалтаар ашиглах химийн бүтээгдэхүүнээс дээж авах – Дээж авах үеийн аюулгүй ажиллагаа

Хамрах хүрээ

Энэхүү стандарт нь үйлдвэрлэлийн зориулалтаар ашиглагдах химийн бүтээгдэхүүнээс дээж авах үеийн аюулгүй ажиллагаанд хамаарна.

Баталсан огноо: 2007-07-06 Мөрдөж эхэлсэн огноо: 2007-08-01
Ангилал: | 71.040.40 Химийн шинжилгээ |
Төлөв: Шинээр батлагдсан стандарт