MNS 5395 : 2004

Хүний эм. “Аспирин 100” Шахмал. Техникийн шаардлага

Хамрах хүрээ

Энэ стандарт нь Аспирин 100мг-ийн шахмал эмэнд тавих техникийн болон шалгах, савлах, хадгалах, тээвэрлэх шаардлагыг тогтооно.

Баталсан огноо: 2004-11-25 Мөрдөж эхэлсэн огноо: 2004-12-15
Ангилал: | 11.120.10 Эмийн хэрэгсэл |
Төлөв: Шинээр батлагдсан стандарт