MNS 5380-2 : 2004

Шуудангийн хэрэглэгдэхүүн. 2-р хэсэг. Шуудангийн маягт

Хамрах хүрээ

Энэхүү стандарт нь Монгол улсын “Шуудангийн тухай” хуулийн хүрээнд шуудангаар үйлчлэгчийн үйлдвэрлэлийн үйл ажиллагаанд хэрэглэх анхан шатны бүртгэлийн маягтын төрөл, хэлбэр хэмжээ, зориулалт, онцлог болон түүнд тавих шаардлагыг тогтооно.

Баталсан огноо: 2004-10-28 Мөрдөж эхэлсэн огноо: 2004-12-01
Ангилал: | 03.240 Шуудангийн үйлчилгээ |
Төлөв: Шинээр батлагдсан стандарт