MNS 5380-1 : 2004

Шуудангийн хэрэглэгдэхүүн. 1-р хэсэг. Шуудангийн тэмдэг

Хамрах хүрээ

2.1. Энэхүү стандарт нь Монгол улсын “Шуудангийн тухай” хуулийн хүрээнд шуудангаар үйлчлэгчийн үйлдвэрлэлийн үйл ажиллагаанд мөрдөгдөнө. 2.2. Дотоод болон улс хоорондын шуудангийн үйлчилгээнд ашиглах тэмдэгийн төрөл, хэлбэр, хэмжээ, зориулалт, онцлог түүнд тавих шаардлагыг тогтооно.

Баталсан огноо: 2004-10-28 Мөрдөж эхэлсэн огноо: 2004-12-01
Ангилал: | 03.240 Шуудангийн үйлчилгээ |
Төлөв: Шинээр батлагдсан стандарт