MNS 5372-3 : 2004

Эрүүл мэндийг хамгаалах технологи - Шүдний зөөлцийг амьдаар нь хадгалах арга

Хамрах хүрээ

Энэхүү стандартыг Монгол улсын нутаг дэвсгэрийн хүрээнд нүүр амны тусламж, үйлчилгээ үзүүлж байгаа өмчийн бүх хэлбэрийн эрүүл мэндийн байгууллагуудад ажиллаж буй эмнэлгийн мэргэжилтнүүд үйл ажиллагаандаа дагаж мөрдөнө.

Баталсан огноо: 2004-05-29 Мөрдөж эхэлсэн огноо: 2004-06-01
Ангилал: | 11.020 Эрүүл мэндийн шинжлэх ухаан ба эмнэлгийн тусламжийн нийтлэг асуудал |
Төлөв: Шинээр батлагдсан стандарт