MNS 5349-39 : 2014

Эрүүлийг хамгаалах технологи. Хүний бруцеллѐз өвчний оношилгоо, эмчилгээ, тандалтын техникийн шаардлага

Хамрах хүрээ

Улсын хэмжээнд хүний бруцеллѐз өвчний тархвар судлалын тандалт, оношилгоо, эмчилгээ хийж, эрүүл мэндийн тусламж, үйлчилгээ үзүүлж байгаа эмнэлгийн мэргэжилтэн, эрүүл мэндийн ажилтан нарт хамаарагдана.

Баталсан огноо: 2014-06-25 Мөрдөж эхэлсэн огноо: 2014-07-07
Ангилал: | 11.020 Эрүүл мэндийн шинжлэх ухаан ба эмнэлгийн тусламжийн нийтлэг асуудал |
Төлөв: Шинээр батлагдсан стандарт