MNS 5348 : 2016

Сүрьеэгийн тандалт, оношилгоо, эмчилгээ, хяналт

Хамрах хүрээ

Энэхүү стандартыг төр, төрийн бус, хувийн хэвшлийн эрүүл мэндийн байгууллагууд, эмнэлгийн мэргэжилтнүүд сүрьеэгийн тандалт, оношилгоо, эмчилгээ, урьдчилан сэргийлэх үйл ажиллагаандаа мөрдөж ажиллана

Баталсан огноо: 2016-10-28 Мөрдөж эхэлсэн огноо: 2016-12-01
Ангилал: | 11.020 Эрүүл мэндийн шинжлэх ухаан ба эмнэлгийн тусламжийн нийтлэг асуудал |
Төлөв: Шинээр батлагдсан стандарт