MNS ISO 2965 : 2012

Янжуурын цаас, шүүр ороогч цаас, холбогч цаас ба зүгширсэн нэвчилтийн бүстэй цаасан материалууд. Агаар нэвтрүүлэх чанарыг тодорхойлох

Хамрах хүрээ

Энэхүү стандарт нь агаар нэвтрүүлэх чанарыг тодорхойлох аргыг тогтооно. Энэхүү аргыг 1 кПа даралтад 10 см3 (мин"1 х см"2) -с их агаар нэвтрүүлэх чанар бүхий янжуурын цаас, шүүлтүүр ороогч цаас, холбогч цаас мөн түүнчлэн чиглэлтэй эсвэл тус тусдаа салангид нэвчилтийн бүстэй материалуудыг шинжлэхэд хэрэглэнэ. Түүнчлэн бүслүүрийн өргөн 4 мм–ээс их бүслүүртэй янжуурын цаасанд хэрэглэнэ. ТАЙЛБАР: Энэхүү стандартад үл хамаарах материалуудын агаар нэвтрүүлэх чанарыг тодорхойлох үед 5.1-ын тайлбар болон 7.5.1-ын тайлбар 3-аас харж болно

Баталсан огноо: 2012-01-24 Мөрдөж эхэлсэн огноо: 2012-02-01
Ангилал: | 65.160 Тамхи, тамхин бүтээгдэхүүн, холбогдох тоног төхөөрөмж |
Төлөв: Шинээр батлагдсан стандарт