MNS 5589 : 2011

Хүний эм. Гаатай (Ментавит) 0,5 г үрэл Ерөнхий шаардлага

Хамрах хүрээ

Энэ стандартын зорилго нь тус улсын эмийн, байгаль орчны болон бусад холбогдох хууль тогтоомжийн дагуу хүн, амын эрүүл мэндийг хамгаалах, зах зээлийн хэрэглэгчийн шаардлагыг бүрэн тусгаж, тохирлын үнэлгээ баталгааг хангах нөхцлийг бүрдүүлэх улмаар чанарын баталгаатай эм, эмнэлгийн хэрэгслээр хүн ам, эрүүл мэндийн байгууллагыг жигд, тасралтгүй, хүртээмжтэй хангахад оршино. Энэ стандарт нь гаатай үрэл 0,5 г үрэл эм үйлдвэрлэх, чанарыг шалгах, савлах, хаяглах, хадгалах, тээвэрлэхэд тавих ерөнхий шаардлагыг тогтооно.

Баталсан огноо: 2011-06-23 Мөрдөж эхэлсэн огноо: 2011-06-23
Ангилал: | 11.120.10 Эмийн хэрэгсэл |
Төлөв: Шинээр батлагдсан стандарт