MNS 5587 : 2006

Уламжлалт үрэл эмэнд тавигдах ерөнхий шаардлага

Хамрах хүрээ

Энэхүү стандартыг Монгол улсын эрүүл мэндийн ба эмийн хуулийн хүрээнд уламжлалт эм үйлдвэрлэж байгаа Монгол улсын бүртгэлийн гэрчилгээтэй, эрүүл мэндийн чиглэлээр мэргэжлийн үйл ажиллагаа явуулах тусгай зөвшөөрөл бүхий өмчийн бүх төрөл, хэлбэрийн уламжлалт эмийн үйлдвэрүүд дагаж мөрдөнө. Энэ стандарт нь Уламжлалт үрэл эмийг шалгаж хүлээн авах, шинжлэх,савлах, хаяглах, хадгалах, тээвэрлэх шаардлагыг тогтооно.

Баталсан огноо: 2006-03-15 Мөрдөж эхэлсэн огноо: 2006-04-01
Ангилал: | 11.120.30 Ардын уламжлалт ба үндэсний үйлдвэрийн эм |
Төлөв: Шинээр батлагдсан стандарт