MNS 5585 : 2006

Уламжлалт тан эмэнд тавигдах ерөнхий шаардлага

Хамрах хүрээ

Энэхүү стандартыг Монгол улсын эрүүл мэндийн ба эмийн хуулийн хүрээнд уламжлалт эм үйлдвэрлэж байгаа, Монгол улсын бүртгэлийн гэрчилгээтэй, Эрүүл мэндийн чиглэлээр мэргэжлийн үйл ажиллагаа явуулах тусгай зөвшөөрөл бүхий өмчийн бүх төрөл, хэлбэрийн уламжлалт эмийн үйлдвэрүүд дагаж мөрдөнө. Энэ стандарт нь Уламжлалт тан эмийг бэлтгэх, үйлдвэрлэх, шалгаж хүлээн авах, шинжлэх, савлах, хаяглах, хадгалах, тээвэрлэх шаардлагыг тогтооно.

Баталсан огноо: 2006-03-15 Мөрдөж эхэлсэн огноо: 2006-04-01
Ангилал: | 11.120.30 Ардын уламжлалт ба үндэсний үйлдвэрийн эм |
Төлөв: Шинээр батлагдсан стандарт