MNS 5583 : 2006

Хүний эм. Томуун. Мөхлөг. Техникийн шаардлага

Хамрах хүрээ

Энэ стандарт нь Томуун бэлдмэлд тавих техникийн болон шалгах, савлах, хадгалах, тээвэрлэх шаардлагыг тогтооно.

Баталсан огноо: 2006-03-15 Мөрдөж эхэлсэн огноо: 2006-04-01
Ангилал: | 11.120.10 Эмийн хэрэгсэл |
Төлөв: Шинээр батлагдсан стандарт