MNS ISO 105-B02 : 2014

Нэхмэл бүтээгдэхүүн. Будгийн тогтворыг тодорхойлох арга. В02-р хэсэг: Будгийн тогтворыг хиймэл гэрэлтүүлгэнд тодорхойлох арга : Ксенон гэрэлд

Хамрах хүрээ

Энэ стандарт нь бүх төрлийн нэхмэлийн ширхэгт материалын будгийн тогтворыг байгалийн гэрэл (D65)-тэй адил хиймэл гэрэлтүүлэгчийн үйлчлэлд тодорхойлоход хамаарна. Мөн энэхүү аргыг цагаан өнгийн, цайруулсан, оптик цайруулагчаар боловсруулсан нэхмэлийн ширхэгт материалыг шинжлэхэд хэрэглэж болно. Энэ аргад хоѐр төрлийн ноосон хөх эталоныг хэрэглэнэ. Эдгээр хоѐр өөр эталоныг хэрэглэсэн шинжилгээний үр дүн ижил биш байж болно.

Баталсан огноо: 2014-10-02 Мөрдөж эхэлсэн огноо: 2014-10-08
Ангилал: | 59.080.01 Нэхмэлийн нийтлэг асуудал |
Төлөв: Шинээр батлагдсан стандарт