MNS ISO 2881 : 2001

Тамхи ба тамхины бүтээгдэхүүн - Алкалойдын хэмжээг тодорхойлох - Спектрометрийн арга

Хамрах хүрээ

Энэхүү стандарт нь тамхин дахь алкалоидыг никотиноор илэрхийлж спектрометрээр тодорхойлох, харьцуулах (хянах) аргыг тогтооно. Энэ аргыг боловсруулаагүй ба боловсруулсан тамхины бүтээгдэхүүнд хэрэглэнэ

Баталсан огноо: 2001-03-29 Мөрдөж эхэлсэн огноо: 2001-04-01
Ангилал: | 65.160 Тамхи, тамхин бүтээгдэхүүн, холбогдох тоног төхөөрөмж |
Төлөв: Шинээр батлагдсан стандарт