MNS AASHTO M 57 : 2004

Замын далангийн дэвсгэр үе ба далангийн материал. Техникийн шаардлага

Хамрах хүрээ

Энэ стандартаар далангийн дэвсгэр үе ба даланд хэрэглэх материалд тавих шаардлагыг тогтооно.

Баталсан огноо: 2004-12-23 Мөрдөж эхэлсэн огноо: 2005-01-01
Ангилал: | 93.080.20 Авто замын байгууламжийн материал |
Төлөв: Шинээр батлагдсан стандарт