MNS 2169-9 : 1975

Эфирийн тос. Ацетатжуулсны дараах эфирийн тоо, чөлөөт спиртийн хэмжээг тодорхойлох

Хамрах хүрээ

Энэ стандарт нь эфирийн тосны болон тосон бүтээгдэхүүний найрлага дах ацетатжууулсаы дараах эфирийн тоо, чөлөөт спиртийн хэмжээг тодорхойлоход хамаарна.

Баталсан огноо: 1975-06-01 Мөрдөж эхэлсэн огноо: 1975-06-01
Ангилал: | 71.100.60 Байгалийн тос |
Төлөв: Шинэчлэгдсэн стандарт