MNS 2169-6 : 1975

Эфирийн тос. Туйлшралтын хавтгайд өнцгийн эргэлтийн тоог тодорхойлох

Хамрах хүрээ

Энэ стандарт нь эфирийн тос болон тосон бүтээгдэхүүний туйлшралтын хавтгай дах өнцгийн эргэлтийн тоог тодорхойлоход хамаарна.

Баталсан огноо: 1975-06-01 Мөрдөж эхэлсэн огноо: 1975-06-01
Ангилал: | 71.100.60 Байгалийн тос |
Төлөв: Шинэчлэгдсэн стандарт